Close
Profesionln kosmetika FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky obchodní společnosti MB community, s.r.o. pro podnikatele

I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi obchodní společností MB community, s.r.o. IČO: 06271081 se sídlem v Kodaňské 1441/46, 101 00 Praha – Vršovice, provozovna: Institut bioceutické péče, U Tržnice, Praha – Vinohrady, značka 279223 C, Městský soud v Praze (dodavatel) a jejími zákazníky (odběrateli, resp. objednavateli), kteří nejsou spotřebiteli či nepodnikateli, a kteří při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tyto obchodní podmínky jsou tedy platné a účinné pro zákazníky-podnikatele. Písemná ujednání mezi účastníky se použijí přednostně před těmito obchodními podmínkami. Adresa pro obchodní kontakt, zasílání písemností, zasílání zboží a zasílání reklamací je shodná s adresou sídla v Praze.
– Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem těmito podmínkami neupravené se vždy řídí platnou a účinnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Není-li uvedeno jinak, je v těchto obchodních podmínkách uvedena obchodní společnost MB community, s.r.o. jako dodavatel.

II. Předmět prodeje a uzavření smlouvy
Předmětem prodeje je libovolné zboží a služby uvedené v nabídce dodavatele (katalogu, ceníku, akční letáky, vystavené zboží aj.), které jsou v době objednávky platné pro určité odběratele. Tyto obchodní podmínky se tedy vztahují též na poskytování online školení jakožto zvláštní služby společnosti MB community, s.r.o. Veškeré tyto nabídky však nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Návrhem na uzavření smlouvy je vždy objednávka objednavatele a smlouva vzniká okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení přijetí nabídky objednavateli. Dodavatel si vyhrazuje právo nabídku nepřijmout, a to bez udání důvodu.

III. Cena a maloobchodní prodej
Ceny uvedené v katalozích a cenících dodavatele jsou vždy platné ke dni vydání a dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel neodpovídá za tiskové chyby nabídkových materiálů.
– Pro upřesnění a specifikaci zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 30 dní od jejího vystavení, není-li uvedeno jinak.
– Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH, není-li výslovně vyznačeno jinak.
– Ceny nezahrnují balné, dopravné a případné další dodatečné náklady, o kterých však musí být odběratel informován.
– Pro odběratele uskutečňující nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje vydává dodavatel přehled pro zákazníky, ve kterém jsou uvedeny doporučené maloobchodní ceny. Minimální doporučená maloobchodní cena je fixně daná dodavatelem a je uvedená v platném přehledu pro zákazníky. Dodavatel tímto stanovuje závaznou maximální maloobchodní cenu zboží, která je o 5 % vyšší, nebo nižší, než částka uvedená v platném přehledu pro zákazníky. Odběratel se zavazuje seznámit se nejpozději před uskutečněním dalšího prodeje zboží s platným přehledem pro zákazníky. Odběratel se zavazuje neprodat zboží zakoupené od dodavatele za vyšší cenu, než za výše specifikovanou maximální maloobchodní cenu; jinak je dodavatel oprávněn obchodní spolupráci okamžitě ukončit.

IV. Způsob objednávání
– Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv způsobem (prostřednictvím internetu, poštou, faxem, telefonicky, emailem, osobně) vyjma objednávek online školení, které mohou být objednány výhradně prostřednictvím internetových stránek.
– Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být tato cenová nebo jiná zvýhodňující nabídka při objednávce uplatněna – např. dopsána do poznámky při objednávce prostřednictvím internetu, jinak nelze později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.
– Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky.
– Objednávka musí obsahovat přesný název firmy či instituce objednavatele, adresu a odpovědnou osobu, IČ, přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy objednavatele), přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele), dále jednoznačné určení zboží, požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky. Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést na objednávce.

V. Potvrzení objednávky a dodací podmínky 
– Dodavatel vystaví na žádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uveden předpokládaný termín dodání. Pokud odběratel nesdělí do 2 pracovních dnů písemně, telefonicky, e-mailem či jiným prokazatelným způsobem svoje námitky, bude potvrzení objednávky považováno za závazné.
– V případě, že objednávka odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky odběrateli.
– V odůvodněných případech dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou kupní smlouvy. V tomto případě je kupní smlouva považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
– V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního zboží, nebo pokud existují ze strany dodavatele pochybnosti i schopnosti odběratele zaplatit v termínu splatnosti objednávku, je dodavatel oprávněn požadovat zálohovou platbu. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy. Dodavatel může stanovit finanční limit nebo jiné podmínky, při kterých je objednávka vyřizována pouze na dobírku nebo na zálohovou platbu.
– Informativní lhůta pro odeslání zboží je zpravidla 2 až 3 pracovní dny počínaje pracovním dnem, který následuje po dni, kdy byla objednávka přijata. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován telefonicky nebo emailem, pokud jsou dodavateli tyto kontaktní údaje známy. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak.
– Dopravu na místo určení dle údajů na objednávce zajišťuje dodavatel na území České republiky zdarma nebo za úhradu. Aktuální ceny a podmínky pro přepravu jsou uvedeny v platném ceníku dodavatele dostupném z www.natinuel.cz. Při odběru zboží rozměrného či těžkého bude účtováno dopravné dle nabídky dodavatele nebo dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem. Při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody.
– Vyžaduje-li odběratel instalaci (např. u přístrojů ), a tato není součástí nabídky, je třeba uvést tuto skutečnost na objednávku. Dodavatel následně potvrdí termín a cenu instalace, kterou odběratel odsouhlasí. Neposkytne-li odběratel dodavateli patřičnou součinnost, která by vedla k znemožnění instalace v smluveném termínu, budou odběrateli vyúčtovány náklady s tím spojené. Nemožnost provést instalaci způsobem, který není předem odsouhlasen oběma stranami, nemůže být důvodem k odstoupení ze smluvního vztahu s dodavatelem. Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, pokud tyto nejsou vzhledem k povaze zboží obvyklé a nebyly specifikovány v objednávce odběratele. V případě nákupu zboží z nabídky společnosti MB community, s.r.o. označeného logem PROFESSIONAL je kupující především z důvodu ochrany veřejného zdraví informován o vlastnostech výrobku nejen na balení tohoto výrobku, ale zároveň je povinen odsouhlasit před uzavřením kupní smlouvy informace uvedené prodávajícím u daného objednávkového formuláře. Prodej těchto výrobků je umožněn pouze registrovaným uživatelům. Kupující je povinen se u všech výrobků, u nichž je zveřejněna příslušná část posouzení bezpečnosti dle dikce NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009, seznámit s částí B posouzení bezpečnosti a dodržovat povinnosti v něm stanovené.

VI. Rušení objednávek a kupních smluv
Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.

VII. Platební podmínky a přechod vlastnických práv
Úhradu zboží uskutečňuje odběratel:
a) převodem na účet dodavatele se stanovenou splatností,
b) dobírkou při převzetí zboží,
c) úhradou předem na účet dodavatele.
– V případě prvního odběru může být dodavatelem požadována platba dobírkou, nebo předem. V odůvodněných případech může dodavatel od této podmínky ustoupit.
– Jiné platební podmínky (prodloužená doba splatnosti atp.) musí být předem písemně dohodnuty.
– Nedodržení splatnosti uvedené na faktuře může dodavatel penalizovat smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení, čímž však není dotčeno právo dodavatele na zaplacení náhrady škody.
– V odůvodněných případech může dodavatel požadovat na objednavateli zálohovou platbu či platbu předem až do výše 100 % předpokládané ceny.
– Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem objednavatele až po uhrazení plné ceny dodavateli.

VIII. Reklamační řízení a záruka
Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
– Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost, neporušenost dodávky a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje nebo při přepravě dopravní službou či poštou, je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí.
– Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena na 12 měsíců od data výroby zboží, pokud není záruční lhůta označením na výrobku, dodacím listem nebo záručním listem výslovně stanovena jinak. Dodavatel vystaví fakturu, doklad o zaplacení nebo dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku pro objednané zboží. Záruční doba může být uvedena na místo uvedených dokladů na vnitřním a vnějším balení zboží. U kosmetických přípravků je vždy uvedena na obalu výrobce označené dle legislativy EU, pro domácí péči číslovkou 6 v kroužku, znamená spotřebovat nejdéle do 6-ti měsíců od otevření, u profesionálních produktů je to číslovka 12. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.
– Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, chybnou přepravou či skladováním.
– Záruka se nevztahuje na obvyklé opotřebení a na přirozené změny materiálu.
– Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží. V takovém případě se reklamace řídí pouze ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
– Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši.
– Odběratel musí vracet dodavateli zboží, pokud možno, v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení.
– Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace odběratele a následně reklamaci vyřídí do 30 dní od jejího obdržení.
– Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu využít služeb třetích osob.
– Odběratel má právo vrátit objednané zboží, pokud se jedná o kosmetický přípravek dodávaný společností MB community, s.r.o., a to do 60 dnů od data jeho koupě bez udání důvodu.
To platí v případě, že:
a) není spotřebováno více jak 20% deklarovaného množství vráceného kosmetického přípravku, výrobek je vrácen v původním obalu a ten nenese známky poškození nebo opotřebení,
b) výrobek je odeslán na adresu dodavatele s kopií dokladu o koupi (faktura, doklad o zaplacení),
c) výrobek byl řádně v termínu splatnosti zaplacen.
V případě vrácení zboží bez udání důvodu do 60 dnů od data jeho koupě dodavatel rozhodne do 3 týdnů od obdržení zboží, zda bude vrácena plná částka za nákup zboží, která je uvedena na faktuře, avšak vždy bez balného, poštovného a jiných logistických, přepravních a transakčních nákladů, nebo bude přípravek vyměněn za nový stejný, případně za nový s hodnotou nejméně takovou, jaká je uvedena na faktuře u vráceného výrobku. Pokud dodavatel zvolí formu výměny zboží, domluví se s odběratelem, zda si přeje výměnu za nové stejné zboží nebo nové zboží, ale jiný druh. Pokud dodavatel zvolí při vrácení zboží do 60 dnů bez udání důvodu dle tohoto odstavce vrácení plné částky, vrátí ji vždy na účet odběratele, který musí být dodavateli sdělen současně s vrácením zboží dle tohoto odstavce. Ustanovení této odrážky obchodních podmínek o možnosti vrácení zboží do 60 dnů od data jeho koupě bez udání důvodu za výše uvedených podmínek však nemá vliv a neužije se na právo odběratele předmětné zboží reklamovat v režimu práv z vadného plnění. Kupující je oprávněn využít tohoto svého zvláštního práva zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu u maximálně dvou kosmetických přípravků stejného druhu dodávaného společností MB community, s.r.o. a zakoupených za posledních 60 dnů přede dnem uplatnění tohoto práva. Náklady na odeslání kosmetického přípravku v tomto případě hradí odběratel. Dodavatel při splnění uvedených podmínek odešle do 14 pracovních dnů po oznámení výsledku reklamace částku za vrácený kosmetický přípravek, která je rovna ceně, za kterou odběratel kosmetický přípravek zakoupil (bez poštovného apod.) a která bude snížena o poplatky za transakci, kterou si účtuje osoba poskytující platební služby. Na žádost odběratele může dodavatel namísto toho provést výměnu za jiné zboží.

IX. Ochrana osobních údajů
Subjektem ochrany osobních údajů je fyzická osoba, k níž se dané údaje vztahují. Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené s kupujícím. V žádném případě nemohou být prodávajícím zveřejněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům a s výjimkou údajů předaných v souvislosti s registrací uživatelského účtu. Prodávající je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů, jehož veškeré údaje jsou uvedeny na příslušné objednávce služeb nebo na samotné kupní smlouvě..Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Osobní údaje kupujících nebudou bez souhlasu kupujících či zákonné povinnosti předávány žádným třetím osobám kromě situace, kdy to bude správci ukládat zákon nebo samotná smlouva.
Subjekty osobních údajů mají dle GDPR následující práva:
– na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovávaných osobních údajů
– na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
– na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění;
– na výmaz osobních údajů, pokud odpadl jejich důvod zpracování
– právo na omezení zpracování;
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
– právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány;
– právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.
Výkon výše uvedených práv subjektů údajů není podmíněn a může být realizován například prostřednictvím kontaktování správce údajů. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány na dobu plnění smlouvy a dále na dobu povinné zákonné archivace (např. podle zákona o DPH nebo podle zákona o archivaci účetní dokumentace), nejméně však po dobu trvání záruky nebo vyřizování reklamačního řízení, k čemuž je prodávající povinen ze zákona. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím zpravidla archivovány, a to ve formě listinné či elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. Prodávající dále prohlašuje, že web www.natinuel.cz užívá tzv. cookies, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Užíváním uvedených internetových stránek s tímto uživatelé vyjadřují souhlas. Tato služba slouží především k rozlišení jednotlivých uživatelů, která ukládá malé množství dat v jejich prohlížeči. Konkrétní zobrazení webu www.natinuel.cz je pak možné na základě těchto informací personalizovat pro konkrétního uživatele, kterému může být např. usnadněna orientace nebo zkrácen přístup ke zboží, které obvyklé objednává. Nejedná se o soubory nebezpečné nebo infikované. Jejich užívání lze odmítnout prostřednictvím speciální služby v každém internetovém prohlížeči, případně je možné nepokračovat v užívání webu www.natinuel.cz.

X. Závěrečná ustanovení
Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné a neúčinné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. listopadu 2017.